Privacyverklaring Scootmobiel Hulpdienst B.V.
Mei 2018, versie 2.0

 

1. Inleiding

Scootmobiel Hulpdienst B.V. vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten en relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Scootmobiel Hulpdienst B.V. houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Scootmobiel Hulpdienst biedt diensten aan voor scootmobiel gebruikers. Voorbeelden van de diensten zijn hulp bij pech onderweg, reparatie, onderhoud en scootmobielverzekeringen. Om de diensten snel en vakkundig aan te kunnen bieden, werken we samen met een netwerk van gespecialiseerde bedrijven.

Bij gebruik van online diensten of app: uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn altijd strikt persoonlijk. Verstrekt u deze niet aan derden (in welke vorm dan ook). Dit kan uw privacy schaden.

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.

1.1 Opbouw privacyverklaring

In de inleiding van dit document is informatie te vinden over Scootmobiel Hulpdienst. Scootmobiel Hulpdienst is in sommige gevallen als organisatie verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. In sommige gevallen voert Scootmobiel Hulpdienst een verwerking uit van een opdrachtgever, in dat geval is de opdrachtgever verantwoordelijk. In de onderstaande paragrafen beschrijven we welke persoonsgegevens we verwerken en voor welke doelen we dit doen. Ook lichten we toe voor welke diensten we de gegevens verwerken en op basis van welke grondslag we dit mogen doen. Het delen van gegevens met andere partijen is belicht, evenals het verwerken van persoonsgegevens buiten de EU. De beveiliging van persoonsgegevens komt aan bod samen met het behandelen van de bewaartermijnen. Als laatste is een onderdeel toegevoegd over welke rechten u als klant heeft en de mogelijkheid om een klacht in te dienen of contact op te nemen met Scootmobiel Hulpdienst.

1.2 Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer.

1.3 Is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verstrekken?

Voor de volledige uitvoering van de aangeboden diensten is het noodzakelijk dat wij beschikken over uw persoonsgegevens. Op deze manier is het mogelijk om bijvoorbeeld om hulp te kunnen verlenen als u met pech onderweg staat.

1.4 Gegevens verzameld bij anderen?

Scootmobiel Hulpdienst ontvangt soms uw gegevens van een derde partij. Bijvoorbeeld wanneer wij diensten voor één van onze opdrachtgevers, zoals een scootmobiel leverancier, uitvoeren.

1.5 Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens?

Scootmobiel Hulpdienst is in veel gevallen de juridische verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de verwerking van persoonsgegevens bij een aanvraag van een abonnement.

In sommige gevallen is Scootmobiel Hulpdienst op basis van de wet niet verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. In dit geval is Scootmobiel Hulpdienst namelijk de verwerker. Dit betekent dat een andere organisatie, bijvoorbeeld een opdrachtgever als een scootmobiel leverancier, degene die op basis van de wet verantwoordelijk is. Deze opdrachtgever heeft Scootmobiel Hulpdienst om ondersteuning gevraagd bij het verlenen van de dienst.

Dit onderscheid is voor u relevant wanneer u contact op wilt nemen of gebruik wil maken van één of meerdere klantrechten. Indien wij de verwerkingsverantwoordelijke zijn kunt u contact opnemen met ons. Indien het gaat om een dienst uitgevoerd voor een opdrachtgever, kunt u contact opnemen met deze specifieke opdrachtgever.

Indien u twijfelt bij wie u terecht kan, is het altijd mogelijk om dit bij ons na te vragen. Wij zullen u in dat geval hierbij helpen. Dit kan via het e-mailadres info@scootmobielhulpdienst.nl of het nummer 088-1188400.

2. Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor onze diensten en producten?

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens van u:

2.1 Naam en contactgegevens:

Dit zijn uw voor- en achternaam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer.

2.2 Betaalgegevens:

Dit is uw rekeningnummer en de tenaamstelling.

2.3 Handtekeningen:

Dit is uw handtekening.

2.4 Locatiegegevens:

Dit zijn gegevens over uw locatie bij melding bij pech onderweg.

3.Voor welke doelen gebruiken we uw gegevens?

Wij gebruiken de genoemde persoonsgegevens voor verschillende doelen. Een van onze doelen is het leveren van hulp bij pech onderweg waar wij verschillende stappen voor nemen. Denk bijvoorbeeld aan inschakelen van een gespecialiseerd bedrijf om u snel en adequaat van dienst te kunnen zijn bij pech onderweg.

4. Op basis van welke grondslagen gebruiken we uw gegevens?

Scootmobiel Hulpdienst verwerkt alleen persoonsgegevens op basis van één van de 6 wettelijke grondslagen. De grondslag is de basis die nodig is om persoonsgegevens te verwerken. Denk bijvoorbeeld aan de grondslag ‘overeenkomst’ die we gebruiken wanneer u een abonnement heeft. Een ander voorbeeld is de grondslag ‘toestemming’ die we gebruiken voor onze nieuwsbrief.

5. Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming

Scootmobiel Hulpdienst maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, omdat dit voor onze dienstverlening niet nodig is.

6. Delen we de gegevens met andere partijen?

Scootmobiel Hulpdienst deelt persoonsgegevens met organisaties die zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan een gespecialiseerd bedrijf om u snel en adequaat van dienst te kunnen zijn bij pech onderweg.

Scootmobiel Hulpdienst zorgt ervoor dat de gegevensuitwisseling met derden binnen de wettelijke kaders valt. Dit houdt onder andere in dat we afspraken maken met de derde partijen om te zorgen dat zij passende organisatorische en technische maatregelen nemen om klanten te kunnen verzekeren dat de privacy gewaarborgd is. Wij zullen nooit persoonsgegevens uitwisselen indien dit niet is toegestaan. Wij vinden het belangrijk om hier transparant over te zijn, zodat u vertrouwen in ons hebt.

Daarnaast maakt Scootmobiel Hulpdienst gebruik van een aantal leveranciers, denk bijvoorbeeld aan de hulpverlener bij pech onderweg. Wij zorgen ervoor dat de leveranciers die wij uitkiezen voldoende waarborgen hebben in het kader van privacy. Scootmobiel Hulpdienst heeft afspraken gemaakt met deze leveranciers.

Soms is Scootmobiel Hulpdienst verplicht om op grond van wettelijke verplichtingen persoonsgegevens te verstrekken aan opsporingsinstanties. Dit doen wij alleen indien wij hiertoe specifiek verzocht worden.

7. Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?

Scootmobiel Hulpdienst heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de privacyverordening van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

8. Hoe beveiligen we uw gegevens?

Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, heeft Scootmobiel Hulpdienst een strikt beleid als het hier om gaat. Zoals onder punt 7 van deze verklaring is duidelijk gemaakt verwerken we in principe alleen persoonsgegevens binnen de EU. Bovendien hanteren we verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Een voorbeeld van deze maatregelen is het trainen van onze medewerkers op het gebied van privacy bewustzijn. Wij zorgen ervoor dat, indien we uw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.

9. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De persoonsgegevens die van u verwerken bewaren we zolang dit noodzakelijk is voor het product of dienst. Soms is hiervoor een wettelijke bewaartermijn voorgeschreven, zoals de administratie voor de Belastingdienst. Indien er geen wettelijke bewaartermijn is, hanteren wij een zelf gedefinieerde bewaartermijn. Wij zorgen ervoor dat we persoonsgegevens niet langer bewaren dan dat nodig is.

10. Welke rechten hebt u op basis van de verwerking van persoonsgegevens?

Scootmobiel Hulpdienst vindt het belangrijk dat de klant de rechten op basis van de wet goed kan uitoefenen. Wij zullen u in dat geval hierbij helpen. Dit kan via het e-mailadres info@scootmobielhulpdienst.nl of het nummer 088-1188400.

U kunt gebruik maken van de volgende rechten:

 • Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
 • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen;
 • Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst;
 • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;
 • Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;
 • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.

Zoals onder 1.5 van deze verklaring ook is genoemd, kunt u bij Scootmobiel Hulpdienst terecht voor het uitoefenen van uw rechten indien Scootmobiel Hulpdienst de verwerkingsverantwoordelijke is. Hebt u een vraag of wilt u een recht uit oefenen wanneer het gaat om een product van één van onze opdrachtgevers, dan kunt u contact opnemen met deze specifieke opdrachtgevers.

Indien u twijfelt bij wie u terecht kan, is het altijd mogelijk om dit bij ons te vragen. Wij zullen u in dat geval hierbij helpen. Indien u twijfelt bij wie u terecht kan, is het altijd mogelijk om dit bij ons na te vragen. Wij zullen u in dat geval hierbij helpen. Dit kan via het e-mailadres info@scootmobielhulpdienst.nl of het nummer 088-1188400.

11. Cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische (online) diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden maar ook om het gebruik en de relevantie van onze online activiteiten te optimaliseren. U kan ten alle tijden de cookies verwijderen uit uw browser.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kan u meer informatie over cookies vinden:

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?
Consumentenbond: “Cookies verwijderen
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising””

11.1 De Type cookies die wij gebruiken op onze website

Hieronder vindt u een overzicht van de type cookies die wij gebruiken:

11.1.1. Permanente cookies

Wij maken gebruik van permanente cookies waarmee wij u kunnen herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan u verwijderen via de instellingen van uw browser.

11.1.2. Sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u de webbrowser afsluit.

11.1.3.Functionele tracking cookies

Met uw toestemming plaatsen wij een cookie op uw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook op de betreffende andere website uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

11.1.4. Tracking cookies van onze adverteerders

Met uw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op uw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van uw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant zijn.

11.2 Google cookies

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google o.a. om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

11.2.1. Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe gebruikers zich gedragen op de website van www.scoomobielhulpdienst.nl en om na te gaan of onze Google Adwords advertenties effectief zijn. De verkregen informatie wordt, inclusief het IP-adres van uw computer of laptop, opgeslagen een server van Google. Google gebruikt deze informatie om aan ons te rapporteren hoe wij de website kunnen optimaliseren voor de bezoekers.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

11.2.2. Google Adwords

Met deze cookies kan de kwaliteit vanuit Google Adwords bijgehouden worden en welke pagina’s u bekijkt via onze website. Zo kunnen we relevante advertenties aanbieden op onze andere pagina’s. Zonder deze cookies heeft u de kans om persoonlijke aanbiedingen mis te lopen. Deze cookies worden maximaal 18 maanden bewaard.

11.2.3. Google remarketing

Mocht u via een advertentie bij Google op onze website terecht komen, dan wordt in sommige een cookie geplaatst waardoor u op andere websites opnieuw advertenties van Scootmobiel Hulpdienst kunt tegenkomen. Het plaatsen en uitlezen van deze cookies gebeurt geautomatiseerd. Persoonsgegevens worden niet door Scootmobiel Hulpdienst opgeslagen en evenmin door Google beschikbaar gesteld.

11.3. Social Media cookies

11.3.1 Facebook cookies

De informatie die Facebook verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook heeft zich daarbij te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

11.3.2. Facebook retargeting

Op onze website staat een Facebook-pixel waarmee wij de kwaliteit van het bezoek verkeer vanuit Facebook kunnen beoordelen. Deze pixel werkt door middel van een stukje code welke van Facebook zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook door (welke regelmatig kunnen wijzigen) om meer te weten te komen over wat zij met uw (persoons-)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

11.3.3. Facebook targeting methoden

Wij maken gebruik van Facebook Pixel. De Facebook Pixel is een code die bijhoudt welke pagina’s de website bezoeker bekijkt. De Facebook Pixel maakt het mogelijk om verkopen bij te houden, namelijk met de aangepaste conversie.

11.3.4. LinkedIn

Deze cookie biedt de mogelijkheid dat u direct een artikel kan delen vanuit de website.

11.3.5. Twitter

Deze cookie biedt de mogelijkheid dat u direct een artikel kan delen vanuit de website. Deze cookie houdt bij welke producten u bekijkt. Zo kan dit product later in relevante advertenties getoond worden.

11.3.6. Youtube

Deze cookie biedt de mogelijkheid dat u direct een video kan delen vanuit de website.

12. Contactformulier en nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen per e-mail of telefoon. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres en n.a.w.t-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en 12 maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we op deze manier onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Een pakket aanvragen kan heel gemakkelijk via de website. Om uw aanvraag correct te kunnen verwerken hebben wij uw n.a.w.t-gegevens, uw e-mailadres en uw bankrekeningnummer nodig. Deze gegevens zijn noodzakelijk, omdat we anders niet onze volledige dienst aan u aan kunnen bieden.  

Tevens kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief. In onze nieuwsbrief vermelden we tips, acties, nieuws en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw naam en e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

13. Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

Scootmobiel Hulpdienst vindt het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, kan het voorkomen dat u als klant niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

14. Wijziging van de privacyverklaring

Aangezien we onze dienstverlening en website steeds willen verbeteren kan het zijn dat de privacyverklaring af en toe wordt aangepast. Wij publiceren de aangepaste versies op de website en geven een tijdstempel mee.

15. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Mocht u nog vragen hebben, een klacht hebben of een opmerking hebben, dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres info@scootmobielhulpdienst.nl of het nummer 088-1188400.

U heeft gekozen voor het pakket:

Hulp nodig bij uw aanvraag? Bel ons op 088-1188400


Pakketnaam:

Maandtarief excl. WA verzekering:

  Maak hieronder uw keuze *

  1

  Persoonlijke gegevens

  Geslacht

  Voorletters *

  Achternaam *

  Adres *

  Huisnummer *

  Postcode *

  Plaats *

  Telefoonnummer *

  E-mail *

  2

  Overige gegevens

  Merk scootmobiel *

  Framenummer *

  Bouwjaar *

  Ingangsdatum *

  Aanschafwaarde *


  Velden met een * zijn verplicht en dienen ingevuld te worden.  Contact

  Hoofdkantoor

  Scootmobiel Hulpdienst B.V.
  Meer en Duin 8c
  2163 HA Lisse

   

  Volg ons op Facebook

  Heeft u vragen?

  Bel voor alles over uw scootmobiel en de verzekering onze klantenservice:

  088-1188400

  of stel uw vraag online via het contactformulier.  

  Heeft u pech met uw scootmobiel?

  Bel of App onze alarmcentrale, zie het alarmnummer op uw abonnementspas.
  De alarmcentrale is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

  Hoe kunt u de klantenservice bereiken?

  Het telefoonnummer van de klantenservice is 088-1188400.

  info@scootmobielhulpdienst.nl

   

  Contact & Brochure

   Geslacht*

   Voorletter(s) *

   Achternaam*

   Straatnaam*

   Huisnummer*

   Postcode*

   Plaats*

   E-mailadres

    Geslacht

    Voorletter(s)

    Achternaam

    E-mailadres*

     Geslacht

     Voorletter(s)

     Achternaam

     E-mailadres*

     Vragen / opmerkingen

      Geslacht

      Voorletter(s)

      Achternaam

      Telefoonnummer*

      Vragen / opmerkingen

      E-mailadres